Uuna to lesha Ombiimbeli, mbela oho kala we yi hokwa nenge oho kala wa sa uunye? Shoka oshi ikolelela komukalo moka to yi lesha. Natu tale kwaashoka to vulu okuninga, opo okulesha kwoye ku kale taku hokitha notaku ku nyanyudha.

Hogolola etoloko li shi okwiinekelwa noli na elaka epu okuuviwa ko. Ngele owa lesha Ombiimbeli yi na iitya oyindji iidhigu nenge yonkuluyonale mbyoka kuu shi, ito ka nyanyukilwa oku yi lesha. Onkee ano, konga Ombiimbeli ndjoka ya longitha elaka epu okuuviwa ko notali gumu omutima gwoye. Yo nayi kale ya tolokwa mondjila. *

Longitha iikwaelektronika. Kakele kOmbiimbeli ndjoka ya pilintwa hatu mono kunena, otatu vulu wo oku yi adha kointaneta. Oombiimbeli dhimwe otadhi vulu okuleshwa kointaneta nenge okutapelwa mookompiuta, muutableta nenge moongodhi dhopeke, opo omuntu e dhi leshe. Opu na dhimwe dhi na iilongitho ya gwedhwa po, mbyoka tayi ku kwathele nziya wu tale oovelise ndhoka dha pamba shoka to lesha. Otayi vulu wo oku ku kwathela wu dhi yelekanithe nomatoloko galwe. Ombiimbeli oya kwatwa wo momalaka gamwe, noto vulu oku yi pulakena pehala lyoku yi lesha. Aantu oyendji oye hole okupulakena, uuna ye li miiyenditho yaayehe, taya yogo nenge taya ningi iinima yilwe mbyoka tayi ya pitike ya pulakene. Omolwashike itoo longitha omukalo ngoka gwe ku opalela?

Longitha iilongitho yokukonakona Ombiimbeli. Iilongitho yokukonakona Ombiimbeli otayi vulu oku ku kwathela wu ilonge mo oshindji mwaashoka to lesha. Opu na uualita tawu ulike omahala ngoka ga tumbulwa mOmbiimbeli, shoka tashi ke ku kwathela wu mone mpoka pwa li  omahala ngoka to lesha kombinga yago. Otashi ku kwathele wo wu mone kutya iiningwanima mbyoka to lesha oya pambathana ngiini. Iitopolwa ngaashi mbyoka yi li moshifo shika nenge mbyoka yi li kepandja lyetu lyokointaneta, jw.org, otayi vulu oku ku kwathela wu uve ko iinima oyindji mOmbiimbeli.

Lesha momikalo dha yoolokathana. Ngele oshidhigu kungoye okulesha Ombiimbeli melandulathano, omolwashike itoo tameke niitopolwa mbyoka wu hole unene, opo kuu kanithe ohokwe? Ngele owa hala okwiilonga oshindji kombinga yaantu mboka taya dhana onkandangala mOmbiimbeli, oto vulu okulesha omahokololo kombinga yawo. Omukalo gumwe moka to vulu oku shi ninga ogu ulikwa moshimpungu: “ Konakona Ombiimbeli muule wu tseye aantu mboka ya popiwa mo.” Otashi vulika wu kale wa hala okulesha Ombiimbeli oshitsa noshitsa nenge melandulathano moka iiningwanima ya ningilwe. Omolwashike itoo kambadhala omikalo ndhoka?

^ okat. 4 Aantu oyendji oya mona kutya Ombiimbeli yo-New World Translation of the Holy Scriptures oya tolokwa mondjila, oyi shi okwiinekelwa nompu okulesha. Ombiimbeli ndjika ya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova, oyi li momalaka ge vulithe 130. Oto vulu oku yi tapa kepandja lyokointaneta, jw.org nenge kopolohalama yedhina JW Library. Ngele owa hala, Oonzapo dhaJehova otadhi vulu oku yi ku etela pegumbo.

[Enyolo lyopevi]

^ okat. 45 Iikwathithi yimwe oyi li mOshiingilisa.