थ्व त्वताः मेगु हलंज्वलंलय् वनेगु

थ्व त्वताः मेगु मेनुलय् वनेगु

यहोवाया साक्षी

नेवारी

संसार सुया ल्हातय्‌ दु?

संसार सुया ल्हातय्‌ दु?

छिगु विचारय्‌ ...

  • द्यःयागु।

  • मनूतय्‌गु।

  • मेपिं सुंयागु।

 द्यःयागु वचनं छु धाइ?

‘संसार शैतानया खः।’—१ यूहन्ना ५:१९, न्हूगु नियम।

“शैतानयागु ज्या सयंकेत परमेश्वरया काय्‌ थन झायादी माःगु खः।”—१ यूहन्ना ३:८.

द्यःयागु वचनं झीत जुइगु फाइदा:-

संसारय्‌ छाय्‌ समस्या जुयाच्वंगु धइगु न्ह्यसःया पाय्‌छि लिसः।—प्रकाश १२:१२.

झीगु संसार भिंनी धकाः विश्वास यायेगु आधार।—१ यूहन्ना २:१७.

 द्यःयागु वचनय्‌ विश्वास यायेगु छु आधार दु?

स्वंगु आधार विचाः यानादिसँ:-

  • शैतानया शासन निश्चय पतन जुइ। यहोवानं शैतानया शासन नाश यायेगु निश्चय यानादीगु दु। वय्‌कःनं ‘शैतानयात बुकेगु’ पाःफयादीगु दु। शैतानं सयंकुगु दक्व ज्या द्यःनं भिंकादी।—हिब्रू २:१४.

  • संसारय्‌ शासन यायेत द्यःनं येशू ख्रीष्टयात ल्ययादीगु दु। थ्व संसारया शासक शैतान नुगलय्‌ हि मदुम्ह अले कतिलाःसिं खः। तर येशू शैतान सिबे यक्व पाः। येशूं थःगु शासनय्‌ गरिब अले अन्याय-अत्याचारय्‌ लापिन्त न्याय बी धकाः यहोवा द्यःनं पाःफयादीगु दु।—भजन ७२:१३, १४.

  • द्यःनं गुबलें मखुगु खँ ल्हानादी मखु। बाइबललय्‌ थथे च्वयातःगु दु:- ‘परमेश्वरं गुबलें मखुगु खँ ल्हानादी मखु।’ (तीतस १:२) यहोवा द्यःनं याये धकाः पाःफयादीगु खँ पूवंगु बराबर खः! (यशैया ५५:१०, ११) “थ्व संसारयाम्ह शासकयात पितिना छ्वइ।”यूहन्ना १२:३१.

 विचाः यानादिसँ

शैतानयात चीका छ्वये धुंका थ्व संसार गथे जुइ?

थ्व न्ह्यसःया लिसः भजन ३७:१०, ११प्रकाश २१:३, ४ य्‌ ब्वनादिसँ।