थ्व त्वताः मेगु हलंज्वलंलय् वनेगु

यहोवाया साक्षी

Select language नेवारी

परिवार सुखी दयेकेत छु माः?

परिवार सुखी दयेकेत छु माः?

छिगु विचारय्‌ . . .

  • माया?

  • धेबा?

  • मेगु छुं?

 द्यःयागु वचनं छु धाइ?

“परमेश्वरयागु वचन न्यनाः व थें याइम्ह हे धन्यम्ह खः।”लूका ११:२८, न्हूगु नियम।

द्यःयागु वचनं झीत जुइगु फाइदा:-

माया।एफिसी ५:२८, २९.

हनाबना।एफिसी ५:३३.

एकता।मर्कूस १०:६-९.

 द्यःयागु वचनय्‌ विश्वास यायेगु छु आधार दु?

निगु आधार विचाः यानादिसँ:-

  • परिवार सुरु यानादीम्ह द्यः हे खः। परिवार सुरु यानादीम्ह यहोवा द्यः हे खः धकाः बाइबललय्‌ धयातःगु दु। (उत्पत्ति २:१८-२४) मेगु कथं धाय्‌गु खःसा यहोवानं परिवार दयेका मदीगु जुसा परिवारयागु अस्तित्व हे दइ मखु। थ्व खँयागु छु महत्त्व दु?

    विचाः यानादिसँ:- छिसं तसकं साःगु नसा नयादिल। अले छित नं व नसा गथे याना दयेकेगु धकाः सयेके मास्ते वल। आ छिसं सुयात न्यनादी? सुनां व नसा दयेकल वयात हे न्यनादी नि, मखुला?

    अथेतुं परिवार सुखी दयेकेत छु माः धकाः सयेकेत नं परिवार सुरु यानादीम्ह यहोवा द्यःयात न्यनेमाः।

  • द्यःनं झीगु हेरविचार यानादी। यहोवां थःगु वचनय्‌ बियादीगु सल्लाह पालन यायेगु धइगु बुद्धिमानी खँ खः। छाय्‌? छाय्‌धाःसा ‘वय्‌कःनं झीगु सुसाःकुसाः यानादी।’ (१ पत्रुस ५:६, ७) झीगु भिं जुइमा धइगु यहोवाया इछ्‌या दु। अथेजूगुलिं वय्‌कःनं बियादीगु सल्लाह न्ह्याबलें ज्यालगे जु।हितोपदेश ३:५, ६; यशैया ४८:१७, १८.

 विचाः यानादिसँ

छि गथे याना भिंम्ह भात, कला वा मांबौ जुयादीफु?

थ्व न्ह्यसःया लिसः एफिसी ५:१, २कलस्सी ३:१८-२१ य्‌ ब्वनादिसँ।