जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका मे–जून २०२१

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

यहोवाजस्तै निष्पक्ष हुनुहोस्‌

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

आफ्नो भाकल पूरा गर्नुहोस्‌

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

जोसिलो भई सिकाउनुहोस्‌

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

“तिनीहरूसित बिहाबारी नगर्नू”

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

नमुना कुराकानी