वासस्थानमा पुजारीहरू आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै छन्‌

जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका डिसेम्बर २०२०