जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका जनवरी–फेब्रुअरी २०२१

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

लेवीहरूले चढाउने सेवा

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

नमुना कुराकानी