सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

बाइबलमा शास्त्रपदहरू कसरी खोज्ने

बाइबलमा शास्त्रपदहरू कसरी खोज्ने

बाइबलका पुस्तकहरूको सूची a

पुस्तकको नाम

लेखक(हरू)

लेख्न पूरा भएको

उत्पत्ति

मोसा

ई.पू. १५१३

प्रस्थान

मोसा

ई.पू. १५१२

लेवी

मोसा

ई.पू. १५१२

गन्ती

मोसा

ई.पू. १४७३

व्यवस्था

मोसा

ई.पू. १४७३

यहोसु

यहोसु

क. ई.पू. १४५०

न्यायकर्ता

समुएल

क. ई.पू. ११००

रुथ

समुएल

क. ई.पू. १०९०

१ समुएल

समुएल; गाद; नातान

क. ई.पू. १०७८

२ समुएल

गाद; नातान

क. ई.पू. १०४०

१ राजा

यर्मिया

ई.पू. ५८०

२ राजा

यर्मिया

ई.पू. ५८०

१ इतिहास

एज्रा

क. ई.पू. ४६०

२ इतिहास

एज्रा

क. ई.पू. ४६०

एज्रा

एज्रा

क. ई.पू. ४६०

नहेम्याह

नहेम्याह

ई.पू. ४४३ प.

एस्तर

मोर्दकै

क. ई.पू. ४७५

अय्युब

मोसा

क. ई.पू. १४७३

भजन

दाउद र अरू

क. ई.पू. ४६०

हितोपदेश

सुलेमान; अगुर; लेमुएल

क. ई.पू. ७१७

उपदेशक

सुलेमान

ई.पू. १००० अ.

श्रेष्ठगीत

सुलेमान

क. ई.पू. १०२०

यसैया

यसैया

ई.पू. ७३२ प.

यर्मिया

यर्मिया

ई.पू. ५८०

विलाप

यर्मिया

ई.पू. ६०७

इजकिएल

इजकिएल

क. ई.पू. ५९१

दानिएल

दानिएल

क. ई.पू. ५३६

होसे

होसे

ई.पू. ७४५ प.

योएल

योएल

क. ई.पू. ८२० (?)

आमोस

आमोस

क. ई.पू. ८०४

ओबदियाह

ओबदियाह

क. ई.पू. ६०७

योना

योना

क. ई.पू. ८४४

मिका

मिका

ई.पू. ७१७ अ.

नहुम

नहुम

ई.पू. ६३२ अ.

हबकुक

हबकुक

क. ई.पू. ६२८ (?)

सपन्याह

सपन्याह

ई.पू. ६४८ अ.

हाग्गै

हाग्गै

ई.पू. ५२०

जकरिया

जकरिया

ई.पू. ५१८

मलाकि

मलाकि

ई.पू. ४४३ प.

मत्ति

मत्ति

क. इ.सं. ४१

मर्कुस

मर्कुस

क. इ.सं. ६०-​६५

लुका

लुका

क. इ.सं. ५६-​५८

युहन्‍ना

प्रेषित युहन्‍ना

क. इ.सं. ९८

प्रेषित

लुका

क. इ.सं. ६१

रोमी

पावल

क. इ.सं. ५६

१ कोरिन्थी

पावल

क. इ.सं. ५५

२ कोरिन्थी

पावल

क. इ.सं. ५५

गलाती

पावल

क. इ.सं. ५०-​५२

एफिसी

पावल

क. इ.सं. ६०-​६१

फिलिप्पी

पावल

क. इ.सं. ६०-​६१

कलस्सी

पावल

क. इ.सं. ६०-​६१

१ थिस्सलोनिकी

पावल

क. इ.सं. ५०

२ थिस्सलोनिकी

पावल

क. इ.सं. ५१

१ तिमोथि

पावल

क. इ.सं. ६१-​६४

२ तिमोथि

पावल

क. इ.सं. ६५

तितस

पावल

क. इ.सं. ६१-​६४

फिलेमोन

पावल

क. इ.सं. ६०-​६१

हिब्रू

पावल

क. इ.सं. ६१

याकुब

याकुब (येसुको भाइ)

इ.सं. ६२ अ.

१ पत्रुस

पत्रुस

क. इ.सं. ६२-​६४

२ पत्रुस

पत्रुस

क. इ.सं. ६४

१ युहन्‍ना

प्रेषित युहन्‍ना

क. इ.सं. ९८

२ युहन्‍ना

प्रेषित युहन्‍ना

क. इ.सं. ९८

३ युहन्‍ना

प्रेषित युहन्‍ना

क. इ.सं. ९८

यहुदा

यहुदा (येसुको भाइ)

क. इ.सं. ६५

प्रकाश

प्रेषित युहन्‍ना

क. इ.सं. ९६

नोट: कुनै-कुनै पुस्तकका लेखक(हरू) र लेखी सिद्ध्याएको मिति पक्का छैन। धेरैजसो मिति लगभगको हिसाबमा राखिएको छ। अ.-को अर्थ हो, “अघि,” प.-को अर्थ हो, “पछि,” अनि क.-को अर्थ हो, “करिब।”

a यो बाइबलका ६६ वटा पुस्तकहरूको सूची हो। धेरैजसो बाइबल अनुवादहरूमा यही क्रमअनुसार बाइबलका पुस्तकहरूको सूची पाइन्छ। यी पुस्तकहरूलाई इ.सं. चौथो शताब्दीमा यसरी क्रमबद्ध गरिएको थियो।