सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

तिनीहरूले बाइबलको मोल गरेएक झलक (विलियम टिन्डेल)

तिनीहरूले बाइबलको मोल गरेएक झलक (विलियम टिन्डेल)

तिनीहरूले बाइबलको मोल गरे भिडियोको यो अंशमा विलियम टिन्डेलले कसरी नयाँ करारलाई अङ्‌ग्रेजीमा अनुवाद गरे भनेर देखाइएको छ।