सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

के यो ब्रह्‍माण्ड सृष्टि गरिएको थियो?

के यो ब्रह्‍माण्ड सृष्टि गरिएको थियो?

यो ब्रह्‍माण्ड विशाल र आश्‍चर्यलाग्दो छ। यो ब्रह्‍माण्डको सुरुवात कसरी भयो? के बाइबलमा यो ब्रह्‍माण्डको सुरुवातबारे बताइएको कुरामा विश्‍वास गर्न सकिन्छ?