सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

येसु किन मर्नुभयो?

येसु किन मर्नुभयो?

येसुको मृत्यु धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर बाइबलमा बताइएको छ। के उहाँ मर्नुको कुनै उद्देश्‍य थियो?