सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबल मानिसले लेखेको हो भने यसलाई किन “परमेश्‍वरको वचन” भनिन्छ? (१ थिस्सलोनिकी २:१३) परमेश्‍वरले आफ्नो विचार मानिसहरूमा कसरी सार्न सक्नुभयो?