सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

युहन्‍नाको दोस्रो पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • अभिवादन (१-३)

  • सत्यमा हिँडिरहो (४-६)

  • भ्रममा पार्नेहरूदेखि होसियार बस (७-११)

  • भेट्‌न आउने योजना र समापनका शब्दहरू (१२, १३)