भजनसङ्‌ग्रह १३६:१-२६

  • यहोवाको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन

    • आकाश र धर्ती कुशलतासाथ बनाइए (५, ६)

    • लाल समुद्रमा फारोको मृत्यु (१५)

    • निराश भएकाहरूलाई परमेश्‍वर सम्झनुहुन्छ (२३)

    • “सबै जीवलाई आहार” (२५)

१३६  यहोवालाई धन्यवाद चढाओ किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ;+उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।+  २  ईश्‍वरहरूका पनि ईश्‍वरलाई धन्यवाद चढाओ+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।  ३  प्रभुहरूका पनि प्रभुलाई धन्यवाद चढाओकिनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।  ४  उहाँले मात्र ठूलठूला र अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्छ+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।+  ५  उहाँले कुशलतासाथ* आकाश बनाउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।  ६  उहाँले धर्तीलाई पानीमाथि फैलाउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।  ७  उहाँले ठूलठूला ज्योतिहरू बनाउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन,  ८  उहाँले दिनमाथि अधिकार गर्न सूर्य बनाउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन,  ९  उहाँले रातमाथि अधिकार गर्न चन्द्रमा र ताराहरू बनाउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। १०  उहाँले मिश्रको सबै पहिलो सन्तानलाई मार्नुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। ११  उहाँले इस्राएललाई तिनीहरूको माझबाट छुटाएर ल्याउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन, १२  उहाँले आफ्नो शक्‍तिशाली र पराक्रमी हातले+ छुटाएर ल्याउनुभयोकिनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। १३  उहाँले लाल समुद्रलाई दुई भागमा* छुट्ट्याउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। १४  उहाँले इस्राएललाई त्यसको बीचबाट पार गराउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। १५  उहाँले फारो र तिनको सेनालाई लाल समुद्रमा फालिदिनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। १६  उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई निर्जनभूमि हुँदै लैजानुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। १७  उहाँले ठूलठूला राजाहरूलाई प्रहार गर्नुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। १८  उहाँले शक्‍तिशाली राजाहरूलाई मार्नुभयोकिनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन, १९  एमोरीहरूका राजा सिहोनलाई+ मार्नुभयोकिनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन, २०  बासानका राजा ओगलाई+ पनि मार्नुभयोकिनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। २१  उहाँले तिनीहरूको भूमि पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन, २२  आफ्नो सेवक इस्राएललाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयोकिनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। २३  हाम्रो दुर्दशामा उहाँले हामीलाई सम्झनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।+ २४  उहाँले हामीलाई वैरीहरूबाट पटक-पटक छुटाउनुभयो+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। २५  उहाँले सबै जीवलाई आहार दिनुहुन्छ+किनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन। २६  स्वर्गका परमेश्‍वरलाई धन्यवाद चढाओकिनकि उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।

फुटनोटहरू

वा “समझ चलाएर।”
शा., “भाग-भाग।”