सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

उत्पत्तिको किताब

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • आकाश र पृथ्वीको सृष्टि (१, २)

  • छ दिनमा पृथ्वीको सृष्टि (३-३१)

   • पहिलो दिन: उज्यालो; दिन र रात (३-५)

   • दोस्रो दिन: अन्तर (६-८)

   • तेस्रो दिन: सुक्खा जमिन र वनस्पति (९-१३)

   • चौथो दिन: आकाशका ज्योतिहरू (१४-१९)

   • पाँचौँ दिन: माछा र चराहरू (२०-२३)

   • छैटौँ दिन: जमिनमा बस्ने जीवजन्तु र मानिस (२४-३१)

  • परमेश्‍वर सातौँ दिनमा विश्राम गर्नुहुन्छ (१-३)

  • यहोवा परमेश्‍वर आकाश र पृथ्वी बनाउनुहुन्छ ()

  • अदनको बगैँचामा पुरुष र स्त्री (५-२५)

   • माटोबाट मानिस बनाइन्छ ()

   • निषेध गरिएको ज्ञानको रूख (१५-१७)

   • स्त्रीको सृष्टि (१८-२५)

  • मानिसको पापको सुरुवात (१-१३)

  • विद्रोहीहरूलाई यहोवाको सजाय (१४-२४)

   • स्त्रीको सन्तानबारे भविष्यवाणी गरिन्छ (१५)

   • अदनबाट निकालिन्छ (२३, २४)

  • आदमदेखि नुहसम्म (१-३२)

   • आदमका अरू छोराछोरी जन्मिन्छन्‌ ()

   • हनोक परमेश्‍वरले देखाउनुभएको बाटोमा हिँड्‌छन्‌ (२१-२४)

  • परमेश्‍वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूलाई पत्नी बनाउँछन्‌ (१-३)

  • नपिलहरूको जन्म ()

  • मानिसहरूको दुष्ट्‌याइँले यहोवालाई दुःखी बनाउँछ (५-८)

  • नुहलाई जहाज बनाउने आज्ञा दिइन्छ (९-१६)

  • परमेश्‍वर जलप्रलय ल्याउने घोषणा गर्नुहुन्छ (१७-२२)

  • जहाजमा प्रवेश (१-१०)

  • पूरै पृथ्वीमा जलप्रलय (११-२४)

  • पृथ्वीमा पानी घट्‌छ (१-१४)

   • ढुकुरलाई बाहिर पठाइन्छ (८-१२)

  • जहाजबाट बाहिर निस्कन्छन्‌ (१५-१९)

  • पृथ्वीको लागि परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा (२०-२२)

  • सबै मानिसलाई निर्देशन (१-७)

   • रगतबारे नियम (४-६)

  • इन्द्रेनीको करार (८-१७)

  • नुहका सन्तानबारे भविष्यवाणीहरू (१८-२९)

 • १०

  • जातिहरूको सूची (१-३२)

   • यापेतका सन्तान (२-५)

   • हामका सन्तान (६-२०)

    • निम्रोद यहोवाको विरोध गर्छन्‌ (८-१२)

   • सेमका सन्तान (२१-३१)

 • ११

  • बाबेलको धरहरा (१-४)

  • यहोवाले भाषा खलबल पारिदिनुहुन्छ (५-९)

  • सेमदेखि अब्रामसम्म (१०-३२)

   • तेरहको परिवार (२७)

   • अब्राम उर छोड्‌छन्‌ (३१)

 • १२

  • अब्राम हारान छोडेर कनान जान्छन्‌ (१-९)

   • अब्रामलाई परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा ()

  • अब्राम र साराई मिश्रमा (१०-२०)

 • १३

  • अब्राम कनान फर्कन्छन्‌ (१-४)

  • अब्राम र लुत छुट्टिन्छन्‌ (५-१३)

  • अब्रामलाई परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा फेरि दोहोऱ्‍याइन्छ (१४-१८)

 • १४

  • अब्राम लुतलाई बचाउँछन्‌ (१-१६)

  • मल्किसेदेक अब्रामलाई आशिष्‌ दिन्छन्‌ (१७-२४)

 • १५

  • अब्रामसँग परमेश्‍वरको करार (१-२१)

   • ४०० वर्षसम्म अत्याचार सहनुपर्ने भविष्यवाणी (१३)

   • अब्रामलाई परमेश्‍वरको प्रतिज्ञा फेरि दोहोऱ्‍याइन्छ (१८-२१)

 • १६

  • हागार र इस्माएल (१-१६)

 • १७

  • अब्राहाम थुप्रै जातिका पुर्खा बन्‍नेछन्‌ (१-८)

   • अब्रामलाई अब्राहाम नाम दिइन्छ ()

  • खतनाको करार (९-१४)

  • साराईलाई सारा नाम दिइन्छ (१५-१७)

  • छोरा इसहाक जन्मने प्रतिज्ञा (१८-२७)

 • १८

  • अब्राहामकहाँ तीन जना स्वर्गदूत आउँछन्‌ (१-८)

  • साराले छोरा जन्माउनेछिन्‌ भन्‍ने प्रतिज्ञा; सारा हाँस्छिन्‌ (९-१५)

  • अब्राहाम सदोमको लागि बिन्ती गर्छन्‌ (१६-३३)

 • १९

  • लुतकहाँ स्वर्गदूतहरू आउँछन्‌ (१-११)

  • लुत र तिनको परिवारलाई सहर छोड्‌न आग्रह गरिन्छ (१२-२२)

  • सदोम र गमोराको विनाश (२३-२९)

   • लुतकी पत्नी नुनको खम्बा हुन्छिन्‌ (२६)

  • लुत र तिनका छोरीहरू (३०-३८)

   • मोआबीहरू र अम्मोनीहरूको सुरुवात (३७, ३८)

 • २०

  • सारालाई अबिमेलेकबाट बचाइन्छ (१-१८)

 • २१

  • इसहाकको जन्म (१-७)

  • इस्माएल इसहाकको खिसी गर्छन्‌ (८, ९)

  • हागार र इस्माएललाई निकालिन्छ (१०-२१)

  • अब्राहाम अबिमेलेकसित करार गर्छन्‌ (२२-३४)

 • २२

  • अब्राहामलाई इसहाकको बलि चढाउन भनिन्छ (१-१९)

   • अब्राहामको सन्तानमार्फत आशिष्‌ (१५-१८)

  • रिबेकाको परिवार (२०-२४)

 • २३

  • साराको मृत्यु र उनको चिहान (१-२०)

 • २४

  • इसहाकको लागि पत्नी खोजिन्छ (१-५८)

  • रिबेका इसहाकलाई भेट्‌न जान्छिन्‌ (५९-६७)

 • २५

  • अब्राहाम अर्को विवाह गर्छन्‌ (१-६)

  • अब्राहामको मृत्यु (७-११)

  • इस्माएलका छोराहरू (१२-१८)

  • याकुब र एसावको जन्म (१९-२६)

  • एसाव आफ्नो ज्येष्ठ-अधिकार बेच्छन्‌ (२७-३४)

 • २६

  • इसहाक र रिबेका गेरारमा (१-११)

   • परमेश्‍वर इसहाकसित आफ्नो प्रतिज्ञा पक्का गर्नुहुन्छ (३-५)

  • इनारको विषयमा झगडा (१२-२५)

  • इसहाक अबिमेलेकसित करार गर्छन्‌ (२६-३३)

  • एसावका दुई जना हित्ती पत्नी (३४, ३५)

 • २७

  • याकुब इसहाकबाट आशिष्‌ पाउँछन्‌ (१-२९)

  • एसाव आशिष्‌ माग्छन्‌ तर पश्‍चात्ताप गर्दैनन्‌ (३०-४०)

  • याकुबसित एसावको दुस्मनी (४१-४६)

 • २८

  • इसहाक याकुबलाई पद्दान-अराम पठाउँछन्‌ (१-९)

  • बेथेलमा याकुबले देखेको सपना (१०-२२)

   • परमेश्‍वर याकुबसित आफ्नो प्रतिज्ञा पक्का गर्नुहुन्छ (१३-१५)

 • २९

  • याकुब राहेललाई भेट्‌छन्‌ (१-१४)

  • याकुबको राहेलसित माया बस्छ (१५-२०)

  • याकुब राहेल र लेआसित विवाह गर्छन्‌ (२१-२९)

  • लेआपट्टिबाट याकुबका चार छोरा: रुबेन, सिमियोन, लेवि र यहुदा (३०-३५)

 • ३०

  • बिल्हाबाट दान र नप्तालि जन्मन्छन्‌ (१-८)

  • जिल्पाहबाट गाद र असेर जन्मन्छन्‌ (९-१३)

  • लेआबाट इस्साकार र जबुलुन जन्मन्छन्‌ (१४-२१)

  • राहेलबाट युसुफ जन्मन्छ (२२-२४)

  • याकुबको वस्तुभाउ धेरै हुन्छ (२५-४३)

 • ३१

  • याकुब सुटुक्क कनानतिर जान्छन्‌ (१-१८)

  • लाबानले याकुबलाई भेट्टाउँछन्‌ (१९-३५)

  • याकुब लाबानसित करार गर्छन्‌ (३६-५५)

 • ३२

  • स्वर्गदूतहरू याकुबलाई भेट्‌छन्‌ (१, २)

  • याकुब एसावसित भेट्‌न तयारी गर्छन्‌ (३-२३)

  • याकुब स्वर्गदूतसँग कुस्ती खेल्छन्‌ (२४-३२)

   • याकुबलाई इस्राएल नाम दिइन्छ (२८)

 • ३३

  • याकुब एसावलाई भेट्‌छन्‌ (१-१६)

  • याकुब सकेमतिर लाग्छन्‌ (१७-२०)

 • ३४

  • दिनाको इज्जत लुटिन्छ (१-१२)

  • याकुबका छोराहरू छल गर्छन्‌ (१३-३१)

 • ३५

  • याकुब विदेशी देवीदेवताका मूर्तिहरू हटाउँछन्‌ (१-४)

  • याकुब बेथेल फर्कन्छन्‌ (५-१५)

  • बिन्यामिनको जन्म; राहेलको मृत्यु (१६-२०)

  • इस्राएलका १२ छोरा (२१-२६)

  • इसहाकको मृत्यु (२७-२९)

 • ३६

  • एसावका सन्तान (१-३०)

  • एदोमका राजाहरू र नाइकेहरू (३१-४३)

 • ३७

  • युसुफका सपनाहरू (१-११)

  • युसुफ र तिनका डाही दाइहरू (१२-२४)

  • युसुफलाई दासको रूपमा बेचिन्छ (२५-३६)

 • ३८

  • यहुदा र तामार (१-३०)

 • ३९

  • युसुफ पोतिफरको घरमा (१-६)

  • युसुफ पोतिफरकी पत्नीको प्रतिरोध गर्छन्‌ (७-२०)

  • युसुफ झ्यालखानामा (२१-२३)

 • ४०

  • युसुफ कैदीहरूको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छन्‌ (१-१९)

   • “सपनाको अर्थ खोलिदिने त परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ” ()

  • फारोको जन्मदिनको भोज (२०-२३)

 • ४१

  • युसुफ फारोका सपनाहरूको अर्थ खोलिदिन्छन्‌ (१-३६)

  • फारो युसुफलाई उच्च पार्छन्‌ (३७-४६क)

  • युसुफ खानेकुराको प्रबन्ध मिलाउँछन्‌ (४६ख-५७)

 • ४२

  • युसुफका दाइहरू मिश्र जान्छन्‌ (१-४)

  • युसुफ दाइहरूलाई भेट्‌छन्‌ र तिनीहरूलाई जाँच्छन्‌ (५-२५)

  • युसुफका दाइहरू याकुबकहाँ फर्कन्छन्‌ (२६-३८)

 • ४३

  • युसुफका दाइहरू बिन्यामिनलाई लिएर फेरि मिश्र जान्छन्‌ (१-१४)

  • युसुफ फेरि आफ्ना दाजुभाइलाई भेट्‌छन्‌ (१५-२३)

  • युसुफ आफ्ना दाजुभाइको लागि भोज लगाउँछन्‌ (२४-३४)

 • ४४

  • युसुफको चाँदीको कचौरा बिन्यामिनको धोक्रोमा (१-१७)

  • यहुदा बिन्यामिनको लागि बिन्ती गर्छन्‌ (१८-३४)

 • ४५

  • युसुफ आफूलाई चिनाउँछन्‌ (१-१५)

  • युसुफका दाजुभाइ याकुबलाई लिन जान्छन्‌ (१६-२८)

 • ४६

  • याकुब आफ्नो परिवारसित मिश्रमा बसाइँ सर्छन्‌ (१-७)

  • मिश्रमा गएकाहरूको नाम (८-२७)

  • युसुफ याकुबलाई गोसेनमा भेट्‌छन्‌ (२८-३४)

 • ४७

  • याकुब फारोलाई भेट्‌छन्‌ (१-१२)

  • युसुफको बुद्धिमानी प्रबन्ध (१३-२६)

  • इस्राएलका सन्तान गोसेनमा बसोबास गर्छन्‌ (२७-३१)

 • ४८

  • याकुब युसुफका दुई छोरालाई आशिष्‌ दिन्छन्‌ (१-१२)

  • एप्रैमले धेरै आशिष्‌ पाउँछन्‌ (१३-२२)

 • ४९

  • मर्ने बेला याकुबले गरेको भविष्यवाणी (१-२८)

   • सीलो यहुदाबाट आउनेछ (१०)

  • आफूलाई गाड्‌ने विषयमा याकुबको निर्देशन (२९-३२)

  • याकुबको मृत्यु (३३)

 • ५०

  • युसुफ याकुबलाई कनानमा गाड्‌छन्‌ (१-१४)

  • आफूले क्षमा दिएको कुरामा युसुफ ढुक्क बनाउँछन्‌ (१५-२१)

  • युसुफका अन्तिम दिनहरू र मृत्यु (२२-२६)

   • आफ्ना हड्डीहरूबारे युसुफको आज्ञा (२५)