मत्ती १:१-२५

 दाऊदका छोरा, अब्राहामका छोरा, येशू ख्रीष्टको* वंशावली:  २  अब्राहामले इसहाकलाई जन्माए; इसहाकले याकूबलाई जन्माए; याकूबले यहूदा र तिनका दाजुभाइहरूलाई जन्माए  ३  यहूदाले तामारबाट पेरेज र जेरहलाई जन्माए; पेरेजले हेस्रोनलाई जन्माए; हेस्रोनले एरामलाई जन्माए;  ४  एरामले अम्मीनादाबलाई जन्माए; अम्मीनादाबले नहशोनलाई जन्माए; नहशोनले साल्मोनलाई जन्माए;  ५  साल्मोनले राहाबबाट बोअजलाई जन्माए; बोअजले रूथबाट ओबेदलाई जन्माए; ओबेदले यिशैलाई जन्माए;  ६  यिशैले राजा दाऊदलाई जन्माए। दाऊदले उरियाहकी पत्नीबाट सुलेमानलाई जन्माए;  ७  सुलेमानले रहबामलाई जन्माए; रहबामले अबियाहलाई जन्माए; अबियाहले आसालाई जन्माए;  ८  आसाले यहोशापातलाई जन्माए; यहोशापातले यहोरामलाई जन्माए; यहोरामले उज्जियाहलाई जन्माए;  ९  उज्जियाहले योतामलाई जन्माए; योतामले आहाजलाई जन्माए; आहाजले हिजकियाहलाई जन्माए;  १०  हिजकियाहले मनश्शेलाई जन्माए; मनश्शेले आमोनलाई जन्माए; आमोनले योशियाहलाई जन्माए;  ११  यहूदीहरूलाई बन्दी बनाएर बेबिलोन लगिएको बेला योशियाहले येकोनिया र अरू छोराहरूलाई जन्माए।  १२  बेबिलोनमा येकोनियाले शालतिएललाई जन्माए; शालतिएलले यरूबाबेललाई जन्माए;  १३  यरूबाबेलले अबिउदलाई जन्माए; अबिउदले एलियाकिमलाई जन्माए; एलियाकिमले आजोरलाई जन्माए;  १४  आजोरले सादोकलाई जन्माए; सादोकले आखिमलाई जन्माए; आखिमले एलिउदलाई जन्माए;  १५  एलिउदले एलियाजारलाई जन्माए; एलियाजारले मत्थानलाई जन्माए; मत्थानले याकूबलाई जन्माए;  १६  याकूबले यूसुफलाई जन्माए, जो मरियमका पति थिए। यिनै मरियमबाट येशू जन्मिनुभयो, जो ख्रीष्ट कहलाइनुभयो। १७  यसरी सबै गरेर अब्राहामदेखि दाऊदसम्म चौध पुस्ता, दाऊददेखि यहूदीहरूलाई बन्दी बनाएर बेबिलोन लगिएको समयसम्म चौध पुस्ता र बेबिलोनमा लगिएको समयदेखि ख्रीष्टसम्म चौध पुस्ता भयो। १८  येशू ख्रीष्टको जन्म यसरी भयो। उहाँकी आमा मरियमको यूसुफसित मगनी भएको थियो तर तिनीहरूको विवाह हुनुअघि नै पवित्र शक्तिद्वारा* तिनी गर्भवती भइन्‌।* १९  तर तिनका पति* यूसुफ परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिस भएकोले तिनको बेइज्जती गर्न चाहँदैनथे। त्यसैले उनले गुप्तमै तिनीसित सम्बन्धविच्छेद * गर्ने निधो गरे। २०  यी कुराहरू विचार गरिसकेपछि उनी निदाए र हेर, यहोवाको स्वर्गदूत उनीकहाँ सपनामा आएर यसो भने: “हे दाऊदका छोरा यूसुफ, मरियमसित विवाह गर्न* नडराऊ किनभने तिनी पवित्र शक्तिबाट गर्भवती भएकी हुन्‌। २१  तिनले एउटा छोरो जन्माउनेछिन्‌ र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नू किनभने उहाँले मानिसहरूलाई पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ।” २२  वास्तवमा यी सबै कुरा यहोवाले आफ्नो अगमवक्ताद्वारा भन्नुभएको यो वचन पूरा हुनलाई भएको थियो: २३  “हेर, कन्या गर्भवती हुनेछिन्‌ र एउटा छोरो जन्माउनेछिन्‌ र तिनीहरूले उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नेछन्‌,” जसको अर्थ हो, “परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ।” २४  तब यूसुफ निद्राबाट ब्यूँझे र यहोवाको स्वर्गदूतले भनेझैं आफ्नी पत्नीलाई घरमा ल्याए। २५  तर छोरो नजन्मेसम्म उनले तिनीसित शारीरिक सम्पर्क राखेनन्‌ र उनले बालकको नाम येशू राखे।

फुटनोटहरू

मत्ती १:१ * यो एउटा उपाधि हो, जसको अर्थ “अभिषिक्त जन” अर्थात्‌ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको राजा हो।
मत्ती १:१८ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
मत्ती १:१८ * शाब्दिक, “भएको थाह पाइयो।”
मत्ती १:१९ * यहूदी चलनअनुसार मगनी भएको पुरुषलाई पनि पति भनिन्थ्यो।
मत्ती १:१९ * यहूदी चलनअनुसार मगनी तोड्न सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्थ्यो।
मत्ती १:२० * शाब्दिक, “तिम्री पत्नी मरियमलाई घर ल्याउन।”