यहोवाले सुधार्नुहुँदा हरेस नखानुहोस्! (योना १:४-१५; ३:१—४:११)

डाउनलोड विकल्पहरू