'नमरुञ्जेल म सत्यनिष्ठ छु भन्ने मेरो दाबीलाई म छोड्नेछैनँ!' (अय्यूब १:१-२:१०; दानिएल ६:१-२८)

डाउनलोड विकल्पहरू