सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

संक्षिप्त जानकारी—साबा

  • जनसङ्ख्या: १,८००
  • बाइबल सिकाउने सेवकहरू: १२
  • मण्डली:
  • औसतमा एक जना साक्षीले प्रचार गर्नुपर्ने मानिसको सङ्ख्या: १५०