सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली
  • कोपन, होण्डुरस—बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताब प्रस्तुत गर्दै

संक्षिप्त जानकारी—होण्डुरस

  • जनसङ्ख्या: ८३,१४,२००
  • बाइबल सिकाउने सेवकहरू: २३,१०६
  • मण्डली: ४४५
  • औसतमा एक जना साक्षीले प्रचार गर्नुपर्ने मानिसको सङ्ख्या: ३६०