सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली
  • जिरोकस्टर, अल्बेनिया—के जीवन सृष्टि गरिएको थियो? पुस्तिका दिंदै

संक्षिप्त जानकारी—अल्बेनिया

  • जनसङ्ख्या: ३२,०४,०००
  • बाइबल सिकाउने सेवकहरू: ५,६३७
  • मण्डली: ८९
  • औसतमा एक जना साक्षीले प्रचार गर्नुपर्ने मानिसको सङ्ख्या: ५६८