सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

डिमीट्रीले कसरी आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न र साँचो आनन्द पाएँ थाह पाउनुहोस्‌।