सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यहोवाका साक्षीहरू आफ्नो सभा गर्ने ठाउँलाई किन चर्च भन्दैनन्‌?

यहोवाका साक्षीहरू आफ्नो सभा गर्ने ठाउँलाई किन चर्च भन्दैनन्‌?

निम्न कारणले गर्दा:

  • हाम्रो सभा गर्ने भवन साधारण सभा हलजस्तै हुन्छ।

  • बाइबलमा उल्लेख गरिएको परमेश्वर यहोवाको उपासना गर्न र उहाँबारे अरूलाई साक्षी दिन हामी त्यहाँ भेला हुन्छौं।भजन ८३:१८; यशैया ४३:१२.

  • येशूले धेरै पटक बताउनुभएको परमेश्वरको राज्यबारे सिक्न हामी त्यहाँ भेला हुन्छौं।मत्ती ६:९, १०; २४:१४; लूका ४:४३.

तपाईंलाई पायक पर्ने राज्यभवनमा आउनुहोस् र यहोवाका साक्षीहरूले कसरी सभा सञ्चालन गर्छन्‌, हेर्नुहोस्।

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

सभाहरू

राज्यभवनमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्‌?

तपाईं आफै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्।