सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

हाम्रो विश्वव्यापी प्रचार अभियान

हाम्रो विश्वव्यापी प्रचार अभियान

यो भिडियो क्लिप यहोवाका साक्षीहरूद्वारा तयार पारिएको यहोवाका साक्षीहरू—सुसमाचार प्रचार गर्न व्यवस्थित नामक भिडियोबाट लिइएको हो।