सीधै सामग्रीमा जाने

सृष्टि या संयोग?

जीवजन्तुको कलात्मक क्षमता

जीवजन्तुको कलात्मक क्षमता

जीवजन्तुको कलात्मक क्षमता क्रमविकासको उपज हो या सृष्टि गरिएको हो?