अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पाठ १७: बच्चालाई सजग गराउनुहोस्

आमाबाबुहरू हो! बच्चालाई खतराबारे सजग गराउनुहोस्।