सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

मेरो बाइबल पाठ

मेरो बाइबल पाठ

परमेश्वरले सबै थोक बनाउनुभयो

यी बाइबल पाठहरू तीन वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बच्चाहरूको लागि तयार पारिएको हो।

आफ्नो छोराछोरीसित पढ्न यो पाठ डाउनलोड गर्नुहोस्।

सबै हेर्ने

थप सामग्री

खेल्ने समय र ज्ञानी हुने समय

तपाईंका साना छोराछोरीलाई राज्यभवन खेल्ने अथवा दौडने ठाउँ होइन भनेर यो बालकविताबाट सिकाउनुहोस्।

नूहको जहाज

नूहको जहाजमा भएका जनावरहरूबारे छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्।