अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबल अध्ययन सामग्री

यी सामग्रीहरू केटाकेटीलाई बाइबलका कुराहरू बुझाउन तयार पारिएको हो। यी सामग्रीहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, बाइबलको कथा पढ्‌नुहोस् र त्यो विवरण कल्पना गर्न छोराछोरीलाई मदत गर्नुहोस्।

माफ गर्नुहोला, यस किसिमको सामग्री हाल यो भाषामा उपलब्ध छैन।