सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ ४४: हार नमान

पाठ ४४: हार नमान

कसै-कसैले येसुको कुरा सुनेनन्‌ तैपनि उहाँले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाइरहनुभयो। तिमी पनि येसुले जस्तै गर्न सक्छौ।