सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ ९: यहोवाले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो

पाठ ९: यहोवाले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो

मनिषसँगै यात्रा गरेर यहोवाले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरू हेर्नुहोस्‌!