सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ १३: यहोवाले तिमीलाई साहसी बनाउनुहुनेछ

पाठ १३: यहोवाले तिमीलाई साहसी बनाउनुहुनेछ

यहोवाबारे बताउन तिमीलाई कहिल्यै डर लागेको छ? यहोवाले तिमीलाई साहसी हुन कसरी मदत गर्नुहुन्छ?