सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ ११: खुला मनले क्षमा गर

पाठ ११: खुला मनले क्षमा गर

खुला मनले क्षमा गर्नु भनेको के हो?