सीधै सामग्रीमा जाने

पाठ १९: उदार मनले देऊ

पाठ १९: उदार मनले देऊ

हामी कसरी यहोवाजस्तै उदार मनको हुन सक्छौँ?