सीधै सामग्रीमा जाने

कृतज्ञ होऊ

कृतज्ञ होऊ

तिमीलाई आमाबुबाको कुन गुण मन पर्छ अनि उहाँहरूलाई कृतज्ञ भएको कसरी देखाउन सक्छौ?