सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

मेरो बाइबल पाठ

मेरो बाइबल पाठ

नूहको जहाज

यी बाइबल पाठहरू तीन वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बच्चाहरूको लागि तयार पारिएको हो। आफ्नो छोराछोरीसित पढ्न यो पाठ डाउनलोड गर्नुहोस्।

थप सामग्री

खेल्ने समय र ज्ञानी हुने समय

तपाईंका साना छोराछोरीलाई राज्यभवन खेल्ने अथवा दौडने ठाउँ होइन भनेर यो बालकविताबाट सिकाउनुहोस्।

परमेश्वरले सबै थोक बनाउनुभयो

समुद्र कसले बनाउनुभयो? पृथ्वी कसले बनाउनुभयो? सृष्टिबारे छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्।