यी बाइबल पाठहरू तीन वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बच्चाहरूको लागि तयार पारिएको हो। आफ्नो छोराछोरीसित पढ्न यो पाठ डाउनलोड गर्नुहोस्।