साना नानीबाबुलाई उपासना गर्ने ठाउँमा के गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहोस्।