सीधै सामग्रीमा जाने

मेरो बाइबल पाठ

बाइबल पाठबाट तीन वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई सिकाउनुहोस्‌।