सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? (भाग ३)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ४ मा आधारित छ।

येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा उहाँले देखाउनुभएका केही गुणहरूबारे थाह पाउनुहोस् र त्यसले उहाँको बुबाबारे के प्रकट गर्छ बुझ्नुहोस्।