सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ? (भाग १)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ६ मा आधारित छ।

मरेकाहरूको अवस्थाबारे बाइबलले के बताउँछ थाह पाउनुहोस्।