सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

बाइबल​—⁠परमेश्वरले दिनुभएको किताब (भाग १)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय २ मा आधारित छ।

बाइबल किन परमेश्वरले दिनुभएको विशेष उपहार हो थाह पाउनुहोस्।