सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? (अध्ययन निर्देशिका)

परमेश्‍वरले किन दुःखकष्ट हटाउनुहुन्‍न? (भाग २)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ११ मा आधारित छ।

परमेश्‍वरले किन दुःखकष्ट हुन दिइरहनुभएको छ र यसमा हामी कसरी उहाँको बुद्धि देख्न सक्छौं, जाँच्नुहोस्‌।