सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्वर वास्तवमा कस्तो हुनुहुन्छ?​—⁠भाग १

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय १ मा आधारित छ।

हामीले भोगिरहेको दुःखकष्ट देख्दा परमेश्वरलाई कस्तो लाग्छ थाह पाउनुहोस्।