सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्वरले कुन उद्देश्यले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो? (भाग ३)

परमेश्वरले आफ्नो राज्यमार्फत पृथ्वीको लागि आफूले राखेको उद्देश्य पूरा गर्नुहुनेछ, उहाँले संसारका सबै समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। PDF छाप्नुहोस् र प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्।