सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्वरले किन दुःखकष्ट हटाउनुहुन्न? (भाग १)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ११ मा आधारित छ।

अहिले हामीले भोगिरहेको दुःखकष्टको निम्ति को जिम्मेवार छ? बाइबलले यस विषयमा के सिकाउँछ, थाह पाउनुहोस्।