सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? (अध्ययन निर्देशिका)

के हामी “अन्तको दिनमा” बाँचिरहेका छौं? (भाग १)

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ९ मा आधारित छ।

हामी “अन्तको दिनमा” बाँचिरहेका छौं भनेर कसरी पक्का हुन सक्छौं? केही कारणहरू विचार गर्नुहोस्।