शास्त्रपद

भविष्यवाणी

पूर्ति

भजन २२:१

परमेश्वरले त्याग्नुभएको जस्तो देखिनेछ

मत्ती २७:४६; मर्कूस १५:३४

भजन २२:७, ८

खम्बामा टाँगिएको बेला खिसी गरिनेछ

मत्ती २७:३९-४३

भजन २२:१६

खम्बामा टाँगिनेछ

मत्ती २७:३१; मर्कूस १५:२५; यूहन्ना २०:२५

भजन २२:१८

लुगाको लागि गोला हालिनेछ

मत्ती २७:३५

भजन २२:२२

यहोवा नामको घोषणा गर्न नेतृत्व लिनेछन्‌

यूहन्ना १७:६