४८:१७

  • हामीले जीवनको आनन्द उठाउन सकोस् भनेर यहोवाले मायालुपूर्वक ‘हामी हिंड्‌नुपर्ने बाटो’ देखाउनुहुन्छ। उहाँको आज्ञा पालन गरेर हामी लाभ उठाउन सक्छौं

“शान्ति नदीझैं”

४८:१८

  • यहोवा परमेश्वरले नदीझैं स्वच्छ र निरन्तर बगिरहने शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ

“धार्मिकता समुद्रका छालहरूझैं”

  • यहोवालाई प्रसन्न पार्न हामीले गर्न सक्ने असल कामहरू समुद्रका छालझैं अनगिन्ती छन्‌