यहोवाले भजनरचयितालाई “मृत्युका पासोहरू”-बाट जोगाउनुभएकोले तिनी यहोवाप्रति मनैदेखि आभारी भए। (भज ११६:३) यहोवाप्रति आफ्नो सबै वाचा र दायित्व पूरा गरेर तिनी यहोवाप्रति कृतज्ञ भएको कुरा देखाउन चाहन्थे।

यो हप्ता म यहोवाप्रति किन कृतज्ञ छु?

यहोवाप्रति कृतज्ञ भएको कसरी देखाउन सक्छु?