दृश्य
अक्षर
चित्र

डाउनलोड:

 1. १. अ-टाउँ-दै-नौ वि-शाल आ-काश-मा

  न अ-टाउँ-छौ यो भ-वन-मा।

  त-र बास गर्‌-छ स-दा स-दा

  तिम्‌-रो पा-वन श-क्‍ति य-हाँ।

  ज्यो-ति-मा हिँड्‌-ने तिम्‌-रा जन-ले

  सिङ्‌-गा-रे हे-र यो भ-वन।

  र-माउँ-छौँ मि-ली से-वा गर्‌-न

  खु-सी ब-नाउँ-छौँ तिम्‌-रो मन।

  (ब्रिज)

  छै-न कु-नै क-मी;

  उ-दार छौ बु-बा ति-मी।

  जे च-ढाउँ-छौँ ति-मी-लाई

  होइ-न हाम्‌-रो के-ही।

  (कोरस)

  आ-भा-री छौँ य-हो-वा तिम्‌-रो;

  गाउँ-छौँ यो गीत प्र-शं-सा-को।

  पू-रा गर्‌-यौ चा-ह-ना हाम्‌-रो;

  म-हि-मा होस्‌ स-दा तिम्‌-रो।

 2. २. इ-च्छा हो हाम्‌-रो भि-त्री मन-को

  भ-वन यो ब-नाउ-ने तिम्‌-रो।

  सिक्‌-छन्‌ स-बै-ले तिम्‌-रो व-चन;

  होस्‌ तिम्‌-रै म-हि-मा हर-क्षण।

  पू-रा होस्‌ तिम्‌-रो स-बै इ-च्छा

  गर्‌-छौँ हा-मी बिन्‌-ती स-दा।

  बाँ-की छ काम ख्रीष्ट-ले दि-ए-को;

  गर्‌-छौँ पू-रा मन-दे-खि त्यो।

  (ब्रिज)

  तन मन धन यो हाम्‌-रो

  हे या-ह सब हो तिम्‌-रो।

  अ-सल थोक दिन्‌-छौ ति-मी;

  गर्‌-छौँ तिम्‌-रै भ-क्‍ति।

  (कोरस)

  आ-भा-री छौँ य-हो-वा तिम्‌-रो;

  गाउँ-छौँ यो गीत प्र-शं-सा-को।

  पू-रा गर्‌-यौ चा-ह-ना हाम्‌-रो;

  म-हि-मा होस्‌ स-दा तिम्‌-रो।