सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

Jehovah's Name to Be Declared in All the Earth

डाउनलोड विकल्पहरू