डेटिङ गर्ने तरिका देशअनुसार फरक-फरक हुन्छ। डेटिङ गर्दा बाइबलको कुन सिद्धान्त लागू हुन्छ भन्ने कुरा यस भिडियोमा देखाइएको छ।